Telefon: 17 748 14 15
REGULAMIN PŁYWALNI „MUSZELKA” ul. Starzyńskiego 17
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
1. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 600 do godz. 2200, a w soboty i niedziele od godz. 7.00 do godz. 22.00
 
2. Z pływalni korzystać można:
a) grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) indywidualnie - osoby umiejące pływać,
c) dzieci do lat 10 - pod opieką osób dorosłych,
d) dzieci powyżej 8 roku życia posiadające kartę pływacką - samodzielnie.
3. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, osoby z zewnętrznymi
oznakami chorób, osoby stwarzające niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiące
zagrożenie dla otoczenia, nie będą wpuszczane na pływalnię.
4. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną
osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć. W przypadku osób dorosłych
grupa może liczyć 30 osób.
5. Osobom nic uczestniczącym w grupowych zajęciach korzystanie z pływalni jest
dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach - zgodnie z terminarzem.
6. Szczegółowe zasady korzystania z pływalni przez grupy określa „Regulamin pobytu
na pływalni grup zorganizowanych”
7. W niecce basenowej może przebywać jednocześnie:
- w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 40 osób,
•aw; przypadku zajęć grup zorganizowanych nie w-ięcej niż 45 osób.
8. Wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem karty w-stępu.
9. Korzystanie z pływalni może odbywać się tylko w- obecności ratowników.
10. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz czepka. Dzieci do lat 3
mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pieluchomajtkach.
11. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływralnię tylko w stroju do ćwiczeń
i boso lub w gumowych klapkach.
12. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody (oraz po każdorazow ym
skorzystaniu z toalety) umycie całego ciała pod prysznicem z użyciem środków'
myjących.
13. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia
ma obowiązek sprawrdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach. Spóźnieni
nie będą wpuszczani na zajęcia.
14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przyjść z grupą na kilkanaście minut przed
rozpoczęciem zajęć, aby mieć dostatecznie dużo czasu na zgłoszenie podopiecznych,
pobranie pasków z kluczami do szafek, w-ejście z grupą do szatni oraz czynności
organizacyjne. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.
15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Uczestnicy
zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
prowadzącego zajęcia.
16. Na terenie pływalni zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, gumy do żucia,
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników,
b) wnoszenia toreb, plecaków i odzieży innej niż stroje pływackie oraz
opakowań szklanych i plastikowych do hali basenowej,
c) palenia tytoniu,
d) spożywania posiłków- na hali basenowej,
e) wprowadzania zwrierząt,
f) zanieczyszczania w-ody,
g) biegania po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
h) wskakiwania i wchodzenia do wody bez zezwolenia, 
i) fałszywego alarmowania i używania sygnałów dźwiękowych, hałasowania,
j) pozostawiania małych dzieci bez opieki,
k) używania przyniesionego sprzętu do nauki pływania i zabawy,
l) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników,
m) wykonywania zdjęć i nagrywania filmów oraz ich publikacji.
17. W czasie zawodów' organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
regulaminu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pływającym.
18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy,
opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.
19. Osoby, których stan zdrowia, sprawności lub samopoczucia wymaga szczególnego
nadzoru, winny zgłaszać ten fakt ratownikom.
20. Na sygnał dźwiękowy, oznaczający koniec zajęć, pływający powinni natychmiast
opuścić nieckę pływalni.
21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
22. Grupy korzystające z pływralni powinny po zajęciach złożyć w' wyznaczonych
miejscach sprzęt pływucki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).
23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni
na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach należy niezwłocznie opuścić
szatnię.
24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w' szatni lub wr szafkach na garderobę
kierownictwu pływalni nic ponosi odpowiedzialności.
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu lub
utrudniające klientom normalne korzystanie z basenu będą usuwane z terenu
pływalni.
26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody. W przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice
i opiekunowie.
27. Przed wrejściem do hali basenowej należy zmienić obuwrie.
28. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim,
zobowiązane są do zmiany wózka na basenowy.
29. Zabrania się prowadzenia na terenie pływulni działalności zarobkowej, w' tym zajęć
rckrcacyjno-ruchowych oraz nauki pływania, bez uprzedniego podpisania stosownej
umowy z Dyrektorem ROSiR.
30. ROSiR nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu.
31. Zakup biletu, karnetu, wejściówki na gimnastykę lub w-ejście w ramach zawartej
umowy stanowi akceptację regulaminów obowiązujących na pływulni.
32. Ratownicy pełniący dyżur na pływulni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływralni
obowiązane są podporządkować się ich nakazom. W razie niebezpieczeństwa
ratowuik może nakazać kąpiącym się opuszczenie pływalni.
33. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z kluczykiem do szafki użytkowuik zobowiązany
jest zapłacić 50 zł.
34. Skargi i wnioski należy kierować na piśmie do kierownika pływalni.
35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
RZESZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
35 010 Rzeszów. Ul Ks. Jałowego 23A
IH Ifax 17 853 50 63
NIP 813-30-75 REGON 130920353
01.01.2017 r.
 

Pobierz Regulamin