Telefon: 17 748 14 15
REGULAMIN PŁYWALNI „MUSZELKA” ul. Starzyńskiego 17
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
1. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 6:15 do godz. 21:45, a w soboty i niedziele od godz. 7.00 do godz. 21.45.
 
2. Z pływalni korzystać można:
a) grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) indywidualnie - osoby umiejące pływać,
c) dzieci do lat 10 - pod opieką osób dorosłych,
d) dzieci powyżej 8 roku życia posiadające kartę pływacką - samodzielnie.
 
3. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, osoby z zewnętrznymi
oznakami chorób, osoby stwarzające niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiące
zagrożenie dla otoczenia, nie będą wpuszczane na pływalnię.
 
4. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną
osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć. W przypadku osób dorosłych
grupa może liczyć 30 osób.
 
5. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach korzystanie z pływalni jest
dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach - zgodnie z terminarzem.
 
6. Szczegółowe zasady korzystania z pływalni przez grupy określa „Regulamin pobytu
na pływalni grup zorganizowanych”.
 
7. W niecce basenowej może przebywać jednocześnie:
  - w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 40 osób,
  - w przypadku zajęć grup zorganizowanych nie więcej niż 45 osób.
 
8. Wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem karty wstępu.
 
9. Korzystanie z pływalni może odbywać się tylko w obecności ratowników.
 
10. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz czepka. Dzieci do lat 3
mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 
11. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju do ćwiczeń
i boso lub w gumowych klapkach.
 
12. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody (oraz po każdorazowym
skorzystaniu z toalety) umycie całego ciała pod prysznicem z użyciem środków
myjących.
 
13. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia
ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach. Spóźnieni
nie będą wpuszczani na zajęcia.
 
14. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przyjść z grupą na kilkanaście minut przed
rozpoczęciem zajęć, aby mieć dostatecznie dużo czasu na zgłoszenie podopiecznych,
pobranie pasków z kluczami do szafek, wejście z grupą do szatni oraz czynności
organizacyjne. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię.
 
15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Uczestnicy
zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
prowadzącego zajęcia.
 
16. Na terenie pływalni zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, gumy do żucia,
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników,
b) wnoszenia toreb, plecaków i odzieży innej niż stroje pływackie oraz
opakowań szklanych i plastikowych do hali basenowej,
c) palenia tytoniu,
d) spożywania posiłków - na hali basenowej,
e) wprowadzania zwierząt,
f) zanieczyszczania wody,
g) biegania po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
h) wskakiwania i wchodzenia do wody bez zezwolenia, 
i) fałszywego alarmowania i używania sygnałów dźwiękowych, hałasowania,
j) pozostawiania małych dzieci bez opieki,
k) używania przyniesionego sprzętu do nauki pływania i zabawy,
l) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników,
m) wykonywania zdjęć i nagrywania filmów oraz ich publikacji.
 
17. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
regulaminu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pływającym.
 
18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialni są ratownicy,
opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.
 
19. Osoby, których stan zdrowia, sprawności lub samopoczucia wymaga szczególnego
nadzoru, powinny zgłaszać ten fakt ratownikom.
 
20. Na sygnał dźwiękowy, oznaczający koniec zajęć, pływający powinni natychmiast
opuścić nieckę pływalni.
 
21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 
22. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych
miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).
 
23. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni
na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach należy niezwłocznie opuścić
szatnię.
 
24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę,
kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu lub
utrudniające klientom normalne korzystanie z basenu będą usuwane z terenu
pływalni.
 
26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody. W przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice
i opiekunowie.
 
27. Przed wejściem do hali basenowej należy zmienić obuwie.
 
28. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim,
zobowiązane są do zmiany wózka na basenowy.
 
29. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni działalności zarobkowej, w tym zajęć
rekreacyjno-ruchowych oraz nauki pływania, bez uprzedniego podpisania stosownej
umowy z Dyrektorem ROSiR.
 
30. ROSiR nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu.
 
31. Zakup biletu, karnetu, wejściówki na gimnastykę lub wejście w ramach zawartej
umowy stanowi akceptację regulaminów obowiązujących na pływalni.
 
32. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni
obowiązane są podporządkować się ich nakazom. W razie niebezpieczeństwa
ratownik może nakazać kąpiącym się opuszczenie pływalni.
 
33. Za zgubienie lub uszkodzenie paska z kluczykiem do szafki użytkownik zobowiązany
jest zapłacić 50 zł.
 
34. Skargi i wnioski należy kierować na piśmie do kierownika pływalni.
 
35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
 
RZESZOWSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
35 010 Rzeszów. Ul Ks. Jałowego 23A
IH Ifax 17 853 50 63
NIP 813-30-75 REGON 130920353
01.01.2017 r.

Pobierz Regulamin

 
 
 
Regulamin wewnętrzny pobytu na PŁYWALNI „MUSZELKA” grup zorganizowanych
ul. Starzyńskiego 17 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
 
 
 
Regulamin kursów nauki pływania PŁYWALNI „MUSZELKA”
ul. Starzyńskiego 17 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
 
 
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach gimnastyki w wodzie - aqua fitness PŁYWALNI „MUSZELKA”
ul. Starzyńskiego 17 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
 
 
 
Regulamin korzystania z sauny PŁYWALNI „MUSZELKA”
ul. Starzyńskiego 17 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
 
 
 
Regulamin korzystania z podestu wypłycającego PŁYWALNI „MUSZELKA”
ul. Starzyńskiego 17 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
 
 
 
Regulamin sanitarny PŁYWALNI „MUSZELKA”
ul. Starzyńskiego 17 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
 
 
 
Regulamin porządkowo-sanitarny PŁYWALNI „MUSZELKA”
ul. Starzyńskiego 17 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji