Telefon: 17 748 14 15
  • 16 Luty 2021

  Regulamin korzystania z krytych pływalni ROSiR w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z – COVID -19

  Regulamin korzystania z krytych pływalni ROSiR w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z – COVID -19


  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa dodatkowe zasady korzystania z krytych pływalni ROSiR podczas pandemii COVID-19
  2. Regulamin został opracowany na podstawie RRM z dnia 21.12.2020 r, poz. 2316, z późniejszymi zmianami, oraz zaleceń NIZP- Państwowy Zakład Higieny z dnia 04.05.2020 r.
  3. W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na pływalni regulaminów w kwestiach nie określonych niniejszym regulaminem

   

  § 2 Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19

  1. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników i płynów do dezynfekcji.
  2. Na terenie obiektu, poza strefą niecki basenowej i pryszniców obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice, chusty itp.)
  3. Osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek w miarę możliwości zachowywać zasady dystansu społecznego i utrzymywać minimalną odległość od innych osób wynoszącą 2 metry.  
  4. Na terenie basenu mogą przebywać wyłącznie osoby, które czynnie korzystają z pływania i opiekunowie osób pływających (opiekunowie dzieci).
  5. Na basenie klienci korzystać mogą wyłącznie z basenowego sprzętu sportowego.
  6. Zabrania się korzystania z pływalni osobom z infekcją w szczególności z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną temperaturą ciała
  7. Nie zaleca się korzystania z pływalni przez osoby powyżej 65 roku życia, oraz osobom obciążonym chorobami układu oddechowego lub kardiologicznego.
  8. Pobyt na basenie należy ograniczyć do minimum.
  9. Pływalnia nie prowadzi rezerwacji miejsc
  10. Uczestnicy pływania zobowiązani są ściśle przestrzegać harmonogramu wejść i wyjść z poszczególnych pomieszczeń, będącego integralną częścią niniejszego regulaminu
  11. Konieczność przestrzegania ustalonego harmonogramu wejść i wyjść z poszczególnych pomieszczeń wynika z konieczności wykonania przez obsługę basenu dezynfekcji po poszczególnych grupach.
  12. Maksymalny czas pobytu w niecce basenowej wynosi jednorazowo 45 minut.
  13. Osoby pływające mają obowiązek niezwłocznie opuścić nieckę basenową na sygnał ratownika, udać się do szatni i opuścić strefę mokrą.
  14. Zalecana jest płatność kartą.
  15. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID 19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika pływalni.

   

  § 3 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje do odwołania
  2. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania